Saturday, February 11, 2017

Film Magazines in Malayalam

സിനിമയുടെ ചരിത്ര രേഖകളാണ് ചലച്ചിത്ര / സിനിമാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.
ഒരു കാലത്ത് ഇവയിലൂടെ മാത്രമാണ് സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സിനിമാ പ്രേമികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്.ഇവ വരുന്നത് കാത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത്.
അക്ഷരക്കൂട്ടിൽ നിന്നും വിരിയുന്ന സിനിമാ ചിത്രങ്ങളിൽ സിനിമാ ലോകം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം.
ഇന്നത്തെ സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് കേട്ടു കേൾവി പോലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മുക്ക് പോവം .
ഞാൻ  കണ്ട / കേട്ടറിഞ്ഞ ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര .......
 • ക്രിട്ടിക്ക് : 1970 കളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ആദ്യം ദ്വൈവാരികയായി ഇറങ്ങി. പിന്നെ കാലക്രമേണ വാരികയയി.തമിഴ് പതിപ്പും പിന്നീട് ഇറങ്ങി. ശ്രീ.എസ്.കുമാർ എഡിറ്ററും, പ്രിന്ററും പബ്ളീഷറുമായി തുടങ്ങിയ പുസ്തകം.
 • തനിനിറം : 1952 മുതൽ മാസികയായി തുടങ്ങി പിന്നീട് വാരികയായി.തിരുവനന്തപുത്ത് നിന്നുമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം. ശ്രീ.കലാനിലയം കൃഷ്ണൻ നായർ പത്രാധിപരായിട്ടുണ്ട് തനിനിറത്തിന്റെ. ദിനപതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പതിപ്പിന്റെ കോപ്പി ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
 • സിനി സൌണ്ട് : 1966 ൽ തുടങ്ങിയ ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ്.ശ്രീ.എം.ആർ.വാസു പിള്ള തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതും തുടങ്ങിയത്.
 • മോഹിനി : 1969 ൽ തുടങ്ങിയ ദ്വൈവാരിക.തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ശ്രീ.ജോസ് മാത്യൂ ആയിരുന്നു പ്രിൻററും പബ്ലീഷറും.
 • സിനി രമ : കൊല്ലത്തു നിന്നും ജനയുഗം പബ്ളിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ 1967ൽ തുടങ്ങിയ ദ്വൈവാരിക. പിന്നീട് ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പായി. ശ്രീ. കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ പത്രാധിപരായിട്ടുണ്ട്
 • പ്രസിഡന്റ് : 1961 ൽ പത്രാധിപർ ശ്രീ. ടി.പി. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് പ്രിൻറർ പബ്ളീഷറുമായി കൊല്ലത്തു നിന്നും  പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ദ്വൈവാരിക.
 • കേരളശ്രീ : 1956 ൽ ആലപ്പുഴ നിന്നും ശ്രീ.ആർ.എസ് മണി പത്രാധിപരായി തുടങ്ങിയ മാസിക.1968ൽ സാഹായ്ന ദിനപ്പത്രമായി മാറി.
 • സിനിമാ മാസിക : 1945 ൽ കോട്ടയത്ത് നിന്നും തുടങ്ങിയ മാസിക.ശ്രീ.കെ.ശങ്കരൻ നായർ ആയിരുന്നു പത്രാധിപർ, പ്രിൻറർ, പബ്ളിഷർ.കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാല സിനിമാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൊന്ന്.
 • ചിത്ര രമ : ശ്രീ.കെ.ശങ്കരൻ നായരുടെ തന്നെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ കോട്ടയത്തു നിന്നും 1970 മുതൽ തുടങ്ങിയ വാരിക.
 • ഫിലിം : 1949 മുതൽ എറണാകുളത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക.ശ്രീ.ടി.ഇ.ഭാസ്കരനായിരുന്നു എഡിറ്റർ, പ്രിൻറർ, പബ്ലിഷർ.
 • ചിത്ര കൌമുദി : 1963 മുതൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ വാരിക.ശ്രീ.എം.ഡി. ജോർജിന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തെ ഹിറ്റ് സിനിമാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ചിത്ര കൌമുദി.
 • ചിത്ര പൗർണ്ണമി : എറണാക്കുളത്തു നിന്നും ശ്രീ.എ.എൻ.രാമചന്ദ്രന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ ദ്വൈവാരിക. ഈ വാരികയ്ക്ക് ഒരു പത്രാധിപ ഉപസമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ ഇവരായിരുന്നു; തിക്കുറിശ്ശി, വയലാർ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, അടൂർ ഭാസി ,എൻ.എൻ.പിഷാരടി, പി.ജെ ആന്റണി എന്നിവരായിരുന്നു.
 • സിനി ലാൻഡ് : എറണാക്കുളത്ത് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വാരിക.കെ. അപ്പുക്കുട്ടൻ, പി.എ. ഇബ്രാഹിം എന്നിവരായിരുന്നു പത്രാധിപർ ,പ്രിൻറർ, പബ്ളിഷർ
 • മൂവി: ശ്രീ.എച്ച്.എം.ബഷീറിന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്നും തുടങ്ങിയ വാരിക. 1964 തുടങ്ങി.
 • ഗീത : 1966 മുതൽ എറണാക്കുളത്ത് നിന്നും തുടങ്ങിയ വാരിക.ശ്രീ.ഷെരീഫ് കൊട്ടാരക്കരയായിരുന്നു പത്രാധിപർ ,പ്രിൻറർ, പബ്ളിഷർ.
 • ജനദ്ധ്വനി : 1960 മുതൽ ആലുവയിൽ നിന്നും ശ്രീ.പി.എം.പി.സൈലം & ശ്രീ ഡേവിഡ് മ്പൈലം  തുടങ്ങിയ വാരിക.
 • നിരൂപണം : 1964 മുതൽ ആലുവയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ മാസിക.പത്രാധിപർ ,പ്രിൻറർ, പബ്ളിഷർ ശ്രീ.കോട്ടും മുഖം ബാലകൃഷ്ണനാണ്.
 • ശശികല : ശ്രീ.പെരുവാരം ചന്ദ്രശേഖരൻ പത്രാധിപരും ,പബ്ളിഷറും, ശ്രീ മഹാവേയ്യ പ്രിന്ററുമായി 1963 ൽ തുടങ്ങിയ മാസിക.

Friday, August 30, 2013

QUESTIONS

• The Book Released by Hamid Ansari, the Vice President of India and compiled by Kumar Deepak Das- An Ardent Patriot– Dinesh Goswami
• The Parliamentary Speaker who on Parliamentary Speaker who sworn in as Bangladesh President to replace Zillur Rahman- Abdul Hamid

• An IAS officer of the 1979 batch who on 1 May 2013 was appointed as Chief Secretary of Andhra Pradesh government- Prasanna Kumar Mohanty

• The Former President of Pakistan who was imposed with a lifetime ban from contesting elections-Pervez Musharraf
• The communication Satellite successfully launched by China from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan province- Zhongxing-11  
• The last British member of the Church of North India’s Delhi Brotherhood who passed away on 30 April 2013- Father Ian Weathrall

• The day celebrated as the World Press Freedom Day across the world with a theme safe to Speak- 3 May 2013

• The Indian national and a death row prisoner in the Lahore’s Kot Lakhpat Jail who died on 2 May 2013 at the Lahore's Jinnah hospital- Sarabjit Singh
• The  young Indian biologist who was honoured with the Whitley award, also known as Green Oscar, in London on 2 May 2013- Aparajita Datta

• The former tour player and president of ATP since January 2012 who died on 3 May 2013- Brad Drewett

• The Person who on 3 May 2013 took over the office of Chief Secretary of Uttarakhand for second time- Subhash Kumar

• The prosecutor who was handling the Mumbai terror attack and Bhutto assassination case was gunned down in Islamabad- Zulfiqar Ali

• Italian Deputy Foreign Minister who was appointed as the special envoy to India to work out on fair trials for the Italian Marines- Staffan de Mistura

• The Prime Minister of Italy who died on 6 May 2013 at Rome after serving as the Italian Prime Minister seven times between 1972 and 1992- Giulio Andreotti

• The first ever national surfing and stand up paddle (SUP) competition of India concluded at Kovalam beach on 5 May 2013- Spice Coast Open

• The Senegalese singer and Finnish composer who were named as the recipients of Polar Music Prize 2013- Youssou Ndour and Kaija Saariaho
• An Indian conglomerate company who created a new Guinness World Record on 6 May 2013 when its 121653 workers sang India’s national anthem in Lucknow- Sahara India Pariwar
• The Pakistani Prisoner who was attacked by an inmate in Kot Bhalwal jail in Jammu died at the hospital in Chandigarh on 9 May 2013- Sanaullah Ranjay

• The person who was appointed as the Head of the World Trade Organisation and will take the charge of his office from outgoing Pascal Lamy in September 2013- Roberto Azevedo

• The English film director, actor, screenwriter and novelist, who died on 8 May 2013 in Virginia Water, Surrey following the long illness- Bryan Forbes

• The Legendary actor who was presented with the prestigious Dadasaheb Phalke award for life time achievement  10 May 2013- Pran

• The leader of the Indian National Congress who on 11 May 2013 was sworn in as the 22nd chief minister of the state of Karnataka- Siddaramaiah

• The Deputy Speaker of Madhya Pradesh State Assembly and a senior leader of Congress Party who died due to cardiac arrest- Harvansh Singh 
• The renowned Islamic Scholar and recipient of National Communal Harmony Award in 1997, who died on 14 May 2013- Asghar Ali Engineer

• The acting director of IRS  who had resigned amid the criticism over the tax agency's handling of conservative groups seeking tax-exempt status- Steven Miller
• The Person who on 16 May 2013 appointed as governor of Arunachal Pradesh as the term of present incumbent Gen (retd) J J Singh ended in January 2013- Nirbhay Sharma
• The  Saudi woman who made history by reaching the Everest summit- the world's highest mountain- Raha Moharrak

• The place where the 45th Session of the Indian Labour Conference concluded on 18 May 2013- New Delhi

• The Person who on 19 May 2013 became the first Pakistani woman to scale Mount Everest. Samina Baig is 22 years of age- Samina Baig

• NASA’s Mars Rover which broke the 40-year-old extraterrestrial distance record on 16 May 2013, after 9 long years of Mars exploration- Opportunity rover

• The Person who was elected as the Member of Executive Council of WMO during the 65th Executive Council of WMO meeting which is ongoing at Geneva- Laxman Singh Rathore - See more at: http://www.jagranjosh.com/current-affairs/current-affairs-questions-answers-for-may-2013one-liners-1370936540-1#sthash.hG2USOVv.dpuf

Wednesday, April 18, 2012

New Quiz


Q 1. Which mass market brand tried unsuccessfully to launch a premium offering called ARCH DELUXE ?
Ans. McDonalds
Q2. Name the famous economist who also managed the investments of Kings College cambridge successfully.
Ans.  John Keynes
Q 3. What is often said to be “sublimated essence of what America stands for” ? One journalist said it was ” a decent thing, honestly made”
Ans. Coke
Q4. Suzuki Mehran is the largest selling model in Pakistan. How is this model known in india ?
Ans.  Maruti 800
Q5. Who coined the word “nanotechnology” in 1974, to signify machining with tolerances of less than a micron
Ans. Norio Taniguchi
Q6. The lead female actor of Blood Money  Amrita Puri is the daughter of a well known banker. Name him
Ans. Aditya Puri of HDFC Bank
Q7. In stock exchange trading what is ALGO ?
Ans. Algorithmic trading
Q8. Name the celebrities behind a new networking platform for story telling etc called QYUKI
Ans. .Shekhar kapur and AR Rahman
Q9. In which online travel portal has Bollywood star Salman Khan taken a stake ? clue he is endorsing it also
Q10. Who has authored the book the “Coalition of competitors”  on how NASSCOM helped the Indian IT industry ?
Ans.  Kiran Karnik
Q 11. What new circular from Mamata Banerjee has created a furore of censorship in West Bengal ?
Ans.  Ban of english dailies from govt libraries
Q 12. Who has acquired Fidelity MF in India ?
Ans. L & T Finance Holdings
Q 13. Which international hotel chain’s properties in UK are likely to be taken over by an Indian property company ?
Ans. Marriott
Q 14. Which Hyderabad based infrra major is under threat of takeover by Essel group of Subash Chandra ?
Ans. IVRCL
Q 15. Many analysts in US have decided to exclude one co’s results from corporate earnings, bcos the co skews the results. Name the co.
Ans. Apple

Tuesday, February 21, 2012

Quiz Masters wanted?

Gone is the era of quiz masers who stand still and deliver the toughest questions!
When the world is ruled by trivia, and the quizzers become bloggers, there is no scope for a hip hop too!
Quiz masters need to be smart,interactive and thus the quiz should be an infotainment session for the audience.

From here your quiz competitions wont be one-sided..It can attract the audience..YES-Its gone to be BIG..The best competition of ur lifetime.

When the quizzers become quizmasters, it becomes more awesome.
o if u need an innovative quiz master CALL 9400496105

NEED A QUIZ MASTER? CALL 9400496105

Friday, February 10, 2012

QNS FROM INDIABUSINESSQUIZ


 • Q1. Which was the first bank to raise savings bank interest rate to 6 % after RBI deregulated it ?
   Ans. Yes Bank
  Q2. Name the first woman President and CEO of IBM who will take over from Sam Palmisano
  Ans. Virginia M Rometty
  Q3. Which Indian woman has appeared for the first time in the Forbes billionaires list ?
  Ans. Savitri Jindal
  Q4. Who has bought over the Ericsson stake in Sony ericsson joint venture ?
   Ans. Sony
  Q5. Which co has launched its first ATM that dispenses gold and diamonds at Phoenix Mills, Mumbai ?
  Ans. Gitanjali Jewels
  Q6. In the context of IBM what is ‘TWO IN A BOX’ ?
   Ans. A team of two. One consultant and one salesman to handle a client.
  Q7. Who owns the sports car brands Porsche and Lamborghini ?
   Ans. The VW Audi group.
  Q8. Who is a SOMMELIER ?
   Ans. A wine expert
  Q9. Which model of SUV has been launched in RA.ONE ?
  Ans. VW Touraeg
  Q10. Why is the closing down of Vaishnavi communications front page news ?
  Ans. Nira Radia
  Q11. As per a Mint study who was the highest paid non promoter executive in 2010 11 @17.3 cr ?
  Ans. Debu Bhattacharya
  - Compiled by G.Mohan Twitter @go_mohan
   
 • businessbaatein 11:24 pm on October 25, 2011 Permalink | Reply
  Tags:    

  Weekly Business Quiz # 102 

  Q. In 2010 which was the new member introduced to the Johnnie Walker family ?
   Ans. Double black label
  Q. 2What is unique about DYSON fans sold at over 25000 Rs each ?
  Ans. These are bladeless fans.
  Q3. Why has Shiney Ahuja slapped a case on Micromax ?
  Ans. Their ad shows a maid stealing a mobile with SHINY written on it.
  Q4. Who has received the TN govt contract for supplying laptops to govt school children ?
   Ans. Lenovo
  Q5. No.one can escape the Ra.One blitz. Besides Red chillies who is the other producer of this movie ?
   Ans. Eros Entertainment
  Q6. Marc Benioff of Salesforce calls the current IT revolution as SOCIAL. Expand the acronym .
  Ans. Speed-Open-Collaboration-Individual-Alignment-Leadership
  Q7. Logos of which cos are shown upside down in the Wikileaks press conference as they announce they will no longer publish ?
  Ans. VISA, Mastercard, Paypal who refused to collect money for Wikileaks
  Q8. What is HANS in the Formula one context ?
   Ans. Head and neck system. It supports the helmet.
  Q9. Maruti made Gurgaon. Manesar is unmaking Maruti. How ?
  Ans. Labour unrest
  Q10. There is no ‘Intel inside’ Apple or Android smart phones or tablets. Who designs the core processors for these devices ?
  Ans. Designed by ARM and mfd by Samsung
  Q11. Name the co behind the world’s first private spaceport at new mexico USA.
  Ans. Virgin Galactic
  Q12. Which co has set up a 30MW solar farm in Gujarat – claiming it to be Asia’s largest farm ?
  Ans. Moser Baer
  Q13. Which Bollywood actress is the new face of Titan ?
  Katrina Kaif

  • Compiled by G.Mohan twitter handle @go_mohan

   
 • businessbaatein 8:05 pm on October 23, 2011 Permalink | Reply 

  The Inside Story of the Sahara Force India deal 

  The occasion was the semi-final match between Royal Challengers Bangalore and New South Wales in Bangalore, during the just concluded CLT20 tournament. Vijay Mallya, as always, was cheering his team RCB from the pavilion. Then one of his close confidants, came and told him that Subrata Roy Sahara was also in the stadium watching the game. Vijay Mallya sent Roy an SMS inviting him to a drink after the game. Subroto Roy accepted.
   This is what transpired between Vijay Mallya and Subroto Roy Sahara in the Club House of Chinnaswamy stadium that night.


  Vijay Mallya (VM)  : Hey dude ! How are you ? 
  Subrata Roy Sahara (SRS) : Sahara Pranaam Mallya-ji.
  VM : So what brings you here Subrotoji ?
  SRS : I am used to being addressed as Saharasri.
  VM : Oh Sorry ! Yes, yes Saharasi. Just like my Guru wants to be called as Sri Sri.
  SRS : It’s OK. 
  VM : How come you are here to watch an RCB match. Your team Pune Warriors, I don’t think made it to the Champions league.
  SRS : I just came to cheer my boys. You know, Sahara sponsors the Indian cricket team. The Indians in RCB team are my boys also.
  VM : That’s right, I forgot. You are not doing too badly as a sports sponsor.
  SRS : We have always been there for India. When ITC left the Indian cricket team in the lurch, we chipped in and became the sponsor in 2001. We recently beat Bharti to be the sponsor of the Indian team till 2013. We are also sponsoring a lot of Indian athletes for Olympic sports. You know, we sponsor the Indian hockey team also. For Sahara nation comes first. Hockey is our national sport, so Sahara is associated with it also.
  VM :  I wonder as a Bengali, how come you are not into football. You must be knowing that both the top teams in Bengal , Mohun Bagan and East Bengal are sponsored by us.
  SRS : Mallya-ji I am as much a Bengali as you are. You are a Non-Bengali who grew up in Kolkata and I am a Bengali who grew up in UP. 
  VM : Khoob Bhalo !  So, how come you bought an IPL team in the second round of auctions ?
  SRS : I was never keen on IPL. Just that my son Sushanto wanted it. You know boys will be boys. They need these toys.
  VM : Exactly. I also bought RCB for Sid. If I am the King of Good Times. He is the Prince. BTW, Saharasri, how is Amar Singh, our common friend.
  SRS : Mallyaji. I have many friends. Amarji is one of them. I like to help people. When Amar said his bade-bhaiya Amitji was having problem with money, I offered help. I don’t like to talk about it. We have friends in all political parties. In our humble house in Lucknow all are welcome.
  VM : I like your philosophy Saharasri. I also have a lot of political friends. Because of all the glamour surrounding us, I get too closely identified with some. That’s a problem.
  SRS : Talking about problems Mallyaji, I hear that your airlines is in trouble. In fact, I was to fly back to Delhi, this evening. Because your Kingfisher flight got cancelled, I am here, chatting with you.
  VM : You know airline business, having run it yourself. We thought it was an easy business. I had tied it up neatly. I acquired Deccan. I also made a pact with Naresh Goyal’s Jet. I knew, Indian Airlines will never be much of a competition. For clearances and preferential routes, our friend Praful was there. I forgot to consider IndiGo and Spicejet. We also got royally jacked by the crude oil price increase. We are having bit of a cash flow problem there.
  SRS : Cash flow problem for the liquor baron of India. Kya bol rahen hain aap ?
  VM : Chhodiye Saharasri. Some things are better not discussed in open. So Saharasri, I hope you will be coming for the Formula 1 in NOIDA this month. Isn’t it great, we are having F1 right here in India.
  SRS: Hopefully yes. In fact, I had  been wanting to talk to you about this F1 team. My younger son Seemanto is very excited about car racing. Ever since I have bought an IPL team for Susanto, Seemanto has been asking for a F1 team. After some initial enquiries, he tells me that it was not easy to start an F1 team. Now you tell me, what your experience has been ?
  VM : Honestly, it has been a big struggle Saharasri. We bought a lowly placed team Spyker and renamed it Force India, five years ago.
  SRS : I like the name very much. But normally, you keep a liquor brand name like Royal Challenge or Kingfisher to do some surrogate advertising. How come you chose Force India ?
  VM : Excellent question. You know, I like to build brands. If you have heard me on the Kingfisher Airlines TV screen. I thought, I will first make a great F1 team brand Force india, then I can always launch a whisky or a beer in that name.
  SRS : Tell me something about the struggle.
  VM : In the last three years, we are always in the bottom of the race. We have had problems with the car. We have had problems with hiring good drivers. It is a very expensive business Sahararasri. I had grossly underestimated it. We are now struggling with the budgets. Though, this year our team is doing much better.
  SRS : Mallyaji, I realise that making a new F1 team is very expensive and time consuming. I am also keen on giving something to my son. Are you open for a partnership ?
  VM : Wow ! Why not ? I think, though our personalities are very different, we seem to share a passion for sport. I also need some immediate cash to take my team to the next level. 
  SRS : Excellent ! Then that’s a deal. I will send my team to work out the details of valuation, pricing etc. For me, business is a matter of heart and not head. I think we share a good chemistry. Let us go for this partnership. Just a request Mallyaji, could you please add the name Sahara to the F1 team. You know, it is not for me. Sahara is a big parivaar. Everyone loves it.
  VM : Fantastic ! Sahara Force India, it will be. Well in time for the Indian F 1.
  The deal got concluded. No thanks to the cancellation of the Kingfisher flight.

  (This is a work of fiction)
  This post first appeared in The South reports ( http://www.tsr.net.co)

   
 • businessbaatein 10:51 pm on October 17, 2011 Permalink | Reply
  Tags:    

  Weekly Business Quiz # 101 

  Q.1. Which publication proposed the idea of Occupy Wall Street and ran a campaign ?
  Ans. Adbusters from Canada
  Q2. What is the name of the virtual personal assistant in iPhone4s that speaks in a woman’s voice in US and a man’s voice in UK ?
  Ans. Siri

  Q3. What is the two pizza rule for teams at Amazon ?
  Ans. Teams should be small so that they can be fed by two pizzas
  Q4. Where did the current Occupy Wall Street movement originate on May 15 this year ?
  Ans. Madrid Spain
  Q5. October 16 is Steve Jobs day. Who has declared it ?
  Ans. California Governor Jerry Brown
  Q6. Name the creator of C programming language who passed away recently ?
  Ans. Dennis Ritchie
  Q7. What will be the new name of the F1 team FORCE INDIA ?
  Ans.Sahara force india
  Subroto Roy and Vijay Mallya
  Q8. What is Microsoft’s fruity response to Apple’s iPhone ?
  Ans. Mango
  Q9. For which product advt, the unusual hero is the Cocoa bean ?
  Ans.Bournville
  Q10. Apple is a frugal advertiser. It does not need to. For which Apple product was the memorable ‘Think Different’ campaign ?
  Ans. Macintosh in 1984
  Q11. Besides Apple, Jobs was a long standing member of which company board?
  Ans. Disney
  Q12. Before starting Apple, for which video games co did Steve Jobs work for ?
  Ans. Atari
  Q13. What is the connection of Apollo hospitals to the 2G scam ?
  Ans. Reddys of Apollo have a stake in Aircel. Siva-Maxis deal is part of 2G scam
  Q14. Which small country in europe is stopping the euro package to go through ?
  Ans.  Slovakia
  Q15. What is the name of the new book from management author Jim Collins who gave Good to great ?
  Ans. Great by choice
  Q16. Which foreign co has acquired 26 % stake in Max Healthcare recently ?
  Ans. Life Healthcare of South Africa
  Q17. After 2008 all F1 cars have a 2.4 l V8 engine. Yeh engine kitna deti hai ?
  Ans.  4 miles per gallon
  Q18. In the TVC of FORD FIGO a direct comparison is made with which car of a competitor ?
  Ans. Maruti Swift
  Q19. Which B-school of Indian origin in London has been shut down for visa problems ?
  Ans.  TASMAC
  Q20. Jagjit Singh besides being a singer was also a big collector of horses. Connect his two passions .
  Ans. His horses were named after his albums
  Q21. For which brand of cough syrup did Jagjit Singh appear with Om Puri in the TVC ?
  Ans. Torex
  Q22. For their work on what area of Economics have the Americans Sargent and Sims been awarded the Nobel prize in Economics ?
  Ans. Macroeconomics
  -Compiled by G.Mohan Twitter @go_mohan